۱۹ اسفند۱۰:۳۸
۱۹ اسفند۱۰:۳۸
اسفند ۱۳۹۷
اسفند ۱۳۹۷
clinetz

تیتر خبر

زاداری یک خانه مد است که در زمینه طراحی و اجرای پوشاک مردانه، زنانه، مشاوره فشن مارکتینگ، برگزاری ایونت، برگزاری…

۱۹ اسفند۱۰:۳۸
۱۹ اسفند۱۰:۳۸
clinetz

تیتر خبر

زاداری یک خانه مد است که در زمینه طراحی و اجرای پوشاک مردانه، زنانه، مشاوره فشن مارکتینگ، برگزاری ایونت، برگزاری…

۱۹ اسفند۱۰:۳۸
۱۹ اسفند۱۰:۳۸
clinetz

تیتر خبر

زاداری یک خانه مد است که در زمینه طراحی و اجرای پوشاک مردانه، زنانه، مشاوره فشن مارکتینگ، برگزاری ایونت، برگزاری…

۱۹ اسفند۱۰:۳۸
۱۹ اسفند۱۰:۳۸
clinetz

تیتر خبر

زاداری یک خانه مد است که در زمینه طراحی و اجرای پوشاک مردانه، زنانه، مشاوره فشن مارکتینگ، برگزاری ایونت، برگزاری…

۱۹ اسفند۱۰:۳۸
۱۹ اسفند۱۰:۳۸
clinetz

تیتر خبر

زاداری یک خانه مد است که در زمینه طراحی و اجرای پوشاک مردانه، زنانه، مشاوره فشن مارکتینگ، برگزاری ایونت، برگزاری…

گالری از دوره های قبل

گالری از دوره های قبل

البوم لباس کنسرت رضا یزدانی
البوم لباس کنسرت رضا یزدانی
البوم عکس مهرداد صدیقیان در فیلم
البوم عکس مهرداد صدیقیان در فیلم
البوم لباس مهرداد صدیقیان در فیلم
البوم لباس مهرداد صدیقیان در فیلم
البوم عکس گادوین منشا بازیکن فوتبال
البوم عکس گادوین منشا بازیکن فوتبال

گالری از دوره های قبلالبوم لباس کنسرت رضا یزدانی
البوم عکس مهرداد صدیقیان در فیلم
البوم لباس مهرداد صدیقیان در فیلم
البوم عکس گادوین منشا بازیکن فوتبال

گالری از دوره های قبلالبوم لباس کنسرت رضا یزدانی
البوم عکس مهرداد صدیقیان در فیلم
البوم لباس مهرداد صدیقیان در فیلم
البوم عکس گادوین منشا بازیکن فوتبال

مصاحبه با افراد شرکت کرده در کلاسدانش اموخته مورد نظر

شبکه اجتماعی دانش اموخته

دانش اموخته مورد نظر

شبکه اجتماعی دانش اموخته

دانش اموخته مورد نظر

شبکه اجتماعی دانش اموخته

زاداری در بازار کارمتن توضیح درباره بازار کار

متن توضیح درباره بازار کار

متن توضیح درباره بازار کار

متن توضیح درباره بازار کار